x x
x x

Uchwała nr 56/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 17 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Uchwała nr 56/2010
III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 17 stycznia 2010 r.

w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r., Nr 73, poz. 443 z późn. zm.), III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:


§ 1.

1.     Gospodarkę finansową Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zwanej dalej Izbą, prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zwana dalej Radą.

2.     Gospodarkę finansową regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzą z upoważnienia Rady zarządy regionalnych oddziałów Izby.

3.     Podstawą gospodarki finansowej Izby jest roczny plan finansowy zwany dalej „Planem przychodów i wydatków” uchwalany przez Radę na każdy rok obrotowy. Plan przychodów i wydatków Izby składa się z:

1)    Planu przychodów i wydatków organów Izby,

2)    Planu przychodów i wydatków regionalnych oddziałów Izby,

3)    Planu wydatków biura Izby.

4.     Plan przychodów i wydatków jest przyjmowany przez Radę do końca roku obrachunkowego na rok następny.

5.     W uzasadnionych przypadkach na wniosek właściwej Komisji Rady, Rada może korygować plan przychodów i wydatków w ciągu roku obrachunkowego.

6.     Rada sporządza i zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu przychodów
i wydatków w terminie właściwym do sporządzenia sprawozdania finansowego.

7.     Wraz ze sprawozdaniem finansowym Rada przekazuje Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków.

8.     Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.

 

§ 2.

1.     Wydatki Izby finansuje się do wysokości nakładów przewidzianych w planie przychodów i wydatków.

2.     Decyzje o wydatkach nieprzewidzianych w planie finansowym podejmuje Rada
w formie uchwały uwzględniającej stosowną korektę w rocznym planie przychodów
i wydatków Izby.

3.     Wydatki nieokreślone w planie finansowym, o którym mowa w § 1, powodujące zwiększenie zobowiązania Izby oraz ograniczenie praw własności lub innych praw na majątku Izby, wymagają uchwały Zjazdu.

 

§ 3.

1.     Dokonywanie jednorazowych wydatków w kwocie przekraczającej 50 000 PLN,
a łącznych wydatków na rzecz jednego dostawcy w ciągu roku obrotowego powyżej 90 000 PLN, powinno być poprzedzane zbieraniem ofert i wyborem najkorzystniejszej z nich.

2.     Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje powołana przez Radę Komisja Ofert, działająca zgodnie z regulaminem działania komisji ustalonym przez Radę. Regulamin działania Komisji Ofert powinien określać m.in. kryteria wyboru ofert.

3.     Zapisy ustępu 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydatków realizowanych przez regionalne oddziały Izby, z tym że wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Ofert powołana przez zarząd regionalnego oddziału.

 

§ 4.

Izba prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 5.

1.     Różnica między przychodami a kosztami działalności, po uwzględnieniu strat
i zysków nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego
z tytułu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy Izby. Wartość dodatnia wyniku finansowego stanowi zysk netto, a ujemna stratę netto.

2.     Zysk netto po pokryciu nierozliczonych strat z lat ubiegłych przeznacza się na fundusz statutowy.

3.     Stratę netto pokrywa się z zysków uzyskanych w następnych okresach.

4.     Rada w formie uchwały przyjmuje sprawozdanie finansowe Izby oraz przyjmuje stanowisko o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty.

5.     Gospodarka finansowa Izby podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej. Rada lub Krajowa Komisja Rewizyjna może zlecać badanie rocznego sprawozdania finansowego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych.

6.     Sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków, uchwałę Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego oraz opinię niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Finansowego, jeżeli taka została sporządzona, Rada podaje do wiadomości członków Izby
w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

 

§ 6.

1.     Wysokość składek członkowskich uchwala Zjazd.

2.     Składki członkowskie powinny być wpłacane na rachunek bankowy Izby lub do kasy Biura Izby do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

3.     Rada może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję
o umorzeniu naliczonych składek członkowskich.

 

§ 7.

1.     Środki pieniężne Izby przechowuje się na rachunkach bankowych Izby.

2.     Środki pieniężne, o których mowa w § 50 Statutu Izby należne regionalnym oddziałom Izby na finansowanie ich działalności powinny być przekazane bez zbędnej zwłoki na wydzielone rachunki bankowe.

3.     Wpłaty gotówkowe przekazuje się niezwłocznie na rachunki bankowe przy uwzględnieniu bieżących potrzeb.

 

§ 8.

1.     Organy Izby, komisje powoływane przez Radę, zarządy regionalnych oddziałów Izby, komisje powoływane przez zarządy regionalnych oddziałów Izby, Zjazd lub Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Izby, realizują wydatki na cele statutowe Izby, zgodnie z przyjętym na dany rok obrotowy planem przychodów i wydatków.

2.     Przy wypełnianiu zadań Izby, członkom Izby przysługują następujące świadczenia:

a)   zryczałtowany zwrot kosztów z tytułu udziału w posiedzeniu w kwocie ustalonej przez Zjazd,

b)   diety oraz inne należności stanowiące zwrot kosztów podróży służbowej na terenie kraju;

c)   diety oraz inne należności stanowiące zwrot kosztów podróży służbowej poza granicami kraju,

d)   wynikające z przyjętego przez Radę lub zarządy regionalnych oddziałów Izby programu pomocy doradcom podatkowym,

e)   zwrot innych udokumentowanych wydatków.

 

 

§ 9.

1.     Zwrot kosztów podróży służbowej przysługuje w podróżach na terenie kraju za:

a)    przejazd pociągiem lub autobusem;

b)    przejazd taksówką jednorazowo do wysokości trzech diet;

c)     przejazd pociągiem w przedziale z miejscami do spania lub leżenia, jeśli podróż miałaby trwać dłużej niż 5 godzin;

d)    przejazd samochodem prywatnym w wysokości stawki za każdy przejechany km, określanej przez właściwego ministra i stosowanej przy zwrocie kosztów podróży pracownikom; w tym przypadku przysługuje również zwrot wydatków poniesionych na przejazd autostradą oraz za parkowanie określony w odrębnych przepisach

e)    nocleg w wysokości poniesionego wydatku, nie większego jednak niż równowartość 25 diet,

f)     przelot samolotem w klasie ekonomicznej przysługuje w każdym przypadku, gdy koszt podróży tym środkiem transportu jest równy bądź niższy niż koszt podróży samochodem; w uzasadnionych przypadkach przysługuje zwrot za przelot w pełnej wysokości.

2.     Zwrot kosztów podróży służbowej przysługuje w podróżach poza granicami kraju na zasadach określonych w pkt 1. Do osób, o których mowa w § 8 odbywających podróż zagraniczną stosuje się w zakresie należnych diet i zwrotu kosztów noclegów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 10.

1.     Zwrot poniesionych wydatków, o których mowa w § 8 następuje po udokumentowaniu ich poniesienia oraz stwierdzeniu odbycia podróży służbowej.

2.     Dowodami poniesienia wydatków są:

a)    dla podróży odbytej pociągiem lub autobusem bilet lub bilet wraz
z miejscówką,

b)    dla podróży odbytej samochodem prywatnym pisemne oświadczenie wraz
z wyliczeniem kosztu wg stawki określonej w § 9 pkt 1) lit. d),

c)     dla podróży odbytej samolotem bilet imienny,

d)    dla podróży odbytej taksówką paragon fiskalny lub rachunek,

e)    faktura stwierdzająca pobyt w hotelu,

f)     paragon fiskalny, pokwitowanie lub rachunek za parkowanie,

g)    w pozostałych przypadkach faktura lub rachunek.

3.     Potwierdzenie odbycia podróży osób, o których mową w § 8 następuje na podstawie listy obecności posiedzeń organów Izby, jednostek organizacyjnych Izby, potwierdzania z miejsca wykonania czynności lub na podstawie podpisu osoby kierującej.

4.     Decyzję o delegowaniu do odbycia podróży służbowej poza granicami kraju podejmuje każdorazowo Rada odrębną uchwałą.

 

§ 11.

Rada uchwala regulamin gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

§ 12.

1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.     Traci moc uchwała nr 34/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych zmieniona uchwałą nr 24/2007 Drugiego Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 3 czerwca 2007 r.

Kalendarium

grudzień 2018
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x