x x
x x

Opłaty skarbowe

Krajowa Rada Doradców Podatkowych

informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U 2006 Nr 225 poz. 1635 ze z późn. zm.) należy uiścić opłatę skarbową od następujących czynności:

  • wydanie zaświadczenia w sprawach dotyczących wpisu na listę doradców podatkowych w kwocie 17 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia,
  • złożenie wniosku o skreślenie z listy doradców podatkowych (skreślenie na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Dz. U 2002 Nr 9 poz. 86 z późn. zm.) w kwocie 10 zł od wniosku,
  • poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii w kwocie 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy,
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
  • Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - 523 zł

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione od uiszczenia opłaty są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta właściwego ze względu na siedzibę Organu.
 
Dla czynności dokonywanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych właściwym rachunkiem bankowym jest:
 
Urząd Miasta st. Warszawy dla dzielnicy Ochota
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
95 10301508 0000 0005 5002 4055
 
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Wyżej wymienione dowody uiszczenia opłaty zostaną pozostawione w aktach sprawy

 

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x