x x
x x

Składki członkowskie na raty

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr 1638/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 października 2008 r. istnieje możliwość rozkładania na raty zaległych składek członkowskich.

W celu uzyskania pomocy w spłacie zaległych składek członkowskich doradca podatkowy lub osoba skreślona z listy doradców podatkowych, powinna wystąpić
z wnioskiem w tej sprawie do KRDP, jednocześnie dokonując wpłaty kwoty stanowiącej minimum 25 % sumy zaległych składek członkowskich (dowód wpłaty należy przesłać wraz z wnioskiem).

Na mocy § 1 ust. 1 uchwały nr 1638/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych wnioski rozpatrywane są przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych (§ 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych)

Osoby upoważnione, po zapoznaniu się ze sprawą sporządzają plan spłaty zaległych składek członkowskich, który jest następnie przekazywany doradcy podatkowemu
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia jego sporządzenia.

Plan spłaty zawiera harmonogram terminów wpłaty poszczególnych rat, jak również wysokość poszczególnych rat. Doradca podatkowy lub osoba skreślona z listy doradców podatkowych może uzyskać rozłożenie zaległych składek członkowskich na minimalnie 3 raty i maksymalnie 12 rat. Wysokość raty nie może być mniejsza niż aktualnie ustalona wysokość składki członkowskiej.

Doradca podatkowy może wystąpić z kolejnym wnioskiem o rozłożenie na raty zaległych składek nie wcześniej niż po upływie 4 lat od dnia złożenia poprzedniego wniosku w sprawie.


Niewywiązywanie się z planu spłaty lub bieżącego opłacania składek członkowskich spowoduje natychmiastową wymagalność pozostałej do zapłaty kwoty z tytułu składek członkowskich.

******


Doradcy podatkowi tworzą samorząd zawodowy zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Przynależność doradcy podatkowego do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. Jednym z podstawowych obowiązków członka Izby, wynikającym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jest regularne opłacanie składek członkowskich.

Składka członkowska w wysokości 80 zł miesięcznie jest płatna do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Doradca podatkowy uiszcza składki członkowskie na indywidualny, przynależny konkretnemu doradcy podatkowemu, numer rachunku bankowego.

Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” w rozumieniu § 8 ust. 7 Statutu KIDP, jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”.

Informacja na temat aktualnego rozliczenia z tytułu składek członkowskich można uzyskać na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w panelu mDoradca lub pod numerem telefonu: 022 578 50 00.

Kwestię opłacania przez doradców podatkowych składek członkowskich regulują:

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x