x x
x x

Komisja Współpracy Międzynarodowej

Informacja o działalności Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP w okresie czerwiec 2007 r. - wrzesień 2008 r.
 
W czerwcu 2007 r., wykonując ustalenia Komitetu Ochrony Zawodu CFE podjęte na posiedzeniu w/w Komitetu w Brukseli w kwietniu 2007 r., Komisja Współpracy Międzynarodowej KRDP opracowała szczegółowe odpowiedzi na obszerny, 5-cio częściowy kwestionariusz ankiety Komitetu Ochrony Zawodu CFE dot. struktury wykonywania zawodu doradcy podatkowego w różnych państwach członkowskich CFE (CFE questionnaire “Structure of the profession of tax adviser in Europe”) - dotyczącej prawnych i faktycznych aspektów wykonywania zawodu doradcy podatkowego w Polsce i w dniu 17 czerwca przekazała go do CFE.
 
W dniu 12 lipca 2007 r. Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej sporządził  w systemie on-line odpowiedzi na kwestionariusz ankiety Dyrekcji Generalnej d/s Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej dot. europejskiego kodeksu etyki zawodowej (European Code of Conduct Questionnaire) - dotyczącej obecnej regulacji etyki zawodowej doradców podatkowych, wprowadzonej uchwałą nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie zasad etyki dordców podatkowych. Jednocześnie przekazano Dyrekcji Generalnej d/s Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej pełny tekst w/w uchwały.
 
W lipcu 2007 r. podjęto działania zapewniające udział delegacji KRDP w posiedzeniu Komitetu ds. Ochrony Zawodu CFE, Komitetu Podatkowego oraz Zgromadzenia Ogólnego w Dublinie w terminie 20-21 września 2007 r.
 
W sierpniu 2007 r. sporzadzony został projekt wystąpienia przewodniczącego KRDP do Ministra Finansów i Wicepremiera w sprawie weryfikacji (potwierdzenia) numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów z państw Unii Europejskiej w języku polskim (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do) - w ramach tzw. VIES - Systemu Wymiany Informacji o VAT (VAT Information Exchange System).
 
W dniach 20-21 września 2007 r. delegacja KRDP w składzie: Dr Janusz Fiszer - Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej KRDP i Jan Badowski - Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej KRDP - uczestniczyła w posiedzeniach statutowych gremiów Confederation Fiscale Europeenne (CFE) – Komitetu do Spraw Ochrony Zawodu CFE oraz Zgromadzenia Ogólnego CFE w Dublinie. Gospodarzem posiedzeń statutowych gremiów CFE w Dublinie była narodowa irlandzka organizacja doradców podatkowych - Irish Taxation Institute, co było zwyczajową konsekwencją faktu przewodniczenia CFE w 2007 r. przez p. Andrew Clarke'a - przedstawiciela Irish Taxation Institute.
 
W październiku 2007 r. Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej sporządził i przekazał do Komitetu ds. Ochrony Zawodu CFE dwa opracowania w języku angielskim dotyczące stanu wdrożenia do polskiego systemu prawa dwóch Dyrektyw  Unii Europejskiej dot. przeciwdziałania "praniu brudnych pieniedzy" oraz uznawania kwalifikacji zawodowych (EU Directives on: (i) Money Laundering and (ii) Recognition of Professional Qualifications/Services in the Internal Market).
 
W październiku 2007 r. opracowany został projekt szczegółowego pisma Przewodniczącego KRDP do Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów w sprawie przekazania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych informacji odnośnie kwestii dotyczącej roli tzw. pośredników podatkowych w promowaniu wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników, będących ich klientami oraz roli pośredników podatkowych w zmniejszaniu zjawiska niewywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych - w związku z pracami analitycznymi zespołu OECD dot. tzw. pośredników podatkowych (OECD Tax Intermediaries Study).
 
W dniu 20 listopada 2007 r. Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej - jako delegat KRDP - wziął udział w międzynarodowej konferencji CFE w Brukseli nt. „Doradcy podatkowi – osłabienie czy wzmocnienie sytemu podatkowego ? Doradcy podatkowi, organy podatkowe i podatnicy – relacje i interakcje” (CFE Tax Conference in Brussels on "Tax Advisers- Undermining or enhancing the tax system? Tax Advisers, Revenue Authorities and Taxpayers- Relationships and Interactions").
 
W dniu 31 stycznia 2008 r. opracowano i przesłano do Sekretariatu CFE angielskie tłumaczenie Kodeksu Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych (Code of Conduct for Tax Advisors in Poland).
 
W dniu 3 marca 2008 r. opracowano i przesłano do Komitetu Spraw Podatkowych CFE kwestionariusz/ankietę (w jezyku angielskim) w sprawie wystawiania elektronicznych faktur VAT (Questionnaire on Electronic Invoicing).
 
W dniu 28 marca 2008 r. opracowano i przesłano do Komitetu Spraw Podatkowych CFE opracowanie (w jezyku angielskim) na temat zmian w polskim systemie podatkowym w 2007 r. (National Report: Poland).
 
W dniach 2-4 kwietnia 2008 r. delegacja KRDP w składzie: Dr Janusz Fiszer - Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej KRDP i Jan Badowski - Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej KRDP - uczestniczyła w posiedzeniach statutowych gremiów Confederation Fiscale Europeenne (CFE) – Komitetu do Spraw Ochrony Zawodu CFE, Rady CFE oraz Zgromadzenia Ogólnego CFE w Brukseli, a także uczestniczyła w obradach dorocznej konferencji - Forum CFE. Forum CFE w 2008 r. obejmowało następujące tematy: „Karta Praw Podatnika – Model dla Europy ? Formalności VAT związane z wystawianiem faktur elektronicznych – wyzwanie dla europejskich gospodarek („The Taxpayer’s Charter – a model for Europe ? VAT formalities for electronic invoicing – a challenge for Europe’s businesses").
 
W dniu 8 maja 2008 r., realizując ustalenia podjęte na posiedzeniu Rady CFE w Brukseli w kwietniu 2008 r. na temat promocji wizerunku CFE i potrzeby przekazywania informacji na temat tej organizacji na stronach internetowych poszczególnych organizacji członkowskich CFE, przygotowano informację o działałności CFE wraz z logo CFE oraz linkiem do oficjalnej strony internetowej CFE w celu umieszczenia na stronie internetowej KIDP. Jednocześnie przekazano do CFE informację o statusie i działalności KIDP i jej organów wraz z logo KIDP oraz linkiem do oficjalnej strony internetowej KIDP w celu umieszczenia na stronie internetowej CFE. W tym samym dniu przekazano do CFE informację dotyczącą danych kontaktowych reprezentacji polskich mediów w Brukseli. 
 
W dniach 19-20 maja 2008 r. Jan Badowski, Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP - jako delegat KRDP  - wziął udział w obradach dorocznego Kongresu Niemieckiej Federalnej Izby Doradców Podatkowych  (Budesteuerberaterkammer) w Berlinie. 
W dniu 17 lipca 2008 r. opracowano i przesłano do Sekretariatu CFE informację dotyczącą funkcji pełnionych w KIDP przez przedstawicieli/delegatów KIDP do poszczególnych gremiów CFE.
 
W dniach 22-23 lipca 2008 r., w wyniku korespondencji prowadzonej z Sekretariatem CFE, uzyskano zgodę CFE na reprodukowanie "Biuletynu CFE" (CFE Newsletter) na stronie internetowej KIDP.
 
W dniu 6 sierpnia 2008 r. opracowano i przesłano do biura Stałego Przedstawicielstwa Niemieckiej Federalnej Izby Doradców Podatkowych (Budesteuerberaterkammer) w Brukseli informację (w jezyku angielskim) dotyczącą terminów i trybu składania rocznych zeznań podatkowych w polskim podatku dochodowym od osób prawnych (Time Limits for Submission of Tax Reports).
 
W dniu 23 sierpnia 2008 r. opracowano i przesłano do Sekretariatu CFE: (i) kwestionariusz/ankietę (w jezyku angielskim) w sprawie  zmian w ustawodawstwie dotyczącym wykonywania zawodu doradcy podatkowego (Report on Recent Developments in Professional Affairs Policy/Professional Law) oraz (ii) kwestionariusz/ankietę (w jezyku angielskim) w sprawie form doradztwa podatkowego na rzecz podatników o niskich dochodach (Questionnaire/National Report on Initiative "Low Income Taxpayers"). 
 
W dniu 25 sierpnia 2008 r. opracowano i przesłano do Izby Doradców Podatkowych Kraju Związkowego Brandenburgii (Steuerberaterkammer Brandenburg) informację (w jezyku niemieckim) o zasadach notyfikacji czasowego wykonywania zawodu podarcy podatkowego na terytorium Polski przez doradców podatkowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w związku z implementacją tzw. Dyrektywy Usługowej (2006/123/EU). 
 
W dniu 29 sierpnia 2008 r. opracowano i przesłano do Sekretariatu CFE opracowanie (w jezyku angielskim) na temat praktycznego zastosowania przepisów polskiej ustawy o doradztwie podatkowym do 5 teoretycznych studiów przypadku (case studies I-V), jako elementu przygotowania kolejnej międzynarodowej konferencji CFE nt. „Kwestia właśności firm doradztwa podatkowego i współpracy z doradcami podatkowymi podatkowym" (Ownership of  Professional Firms/Entities and Co-operation of Professionals), organizowanej przez Komitet ds. Ochrony Zawodu CFE i planowanej na dzień 26 listopada 2008 r. w Brukseli.
 
W dniach 24-28 września 2008 r. delegacja KRDP w składzie: Dr Janusz Fiszer - Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej KRDP i Jan Badowski - Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej KRDP - będzie uczestniczyła w posiedzeniach statutowych gremiów Confederation Fiscale Europeenne (CFE) – Komitetu do Spraw Ochrony Zawodu CFE oraz Zgromadzenia Ogólnego CFE w Madrycie. Gospodarzem posiedzeń statutowych gremiów CFE w Madrycie będzie  narodowa hiszpańska organizacja doradców podatkowych - Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), co  jest zwyczajową konsekwencją faktu przewodniczenia CFE w 2008 r. przez p. Maria Lourdes Perez-Luque - przedstawiciela AEDAF.
__________
 
 
Na lata 2008-2009 planowana jest przez Komisję Współpracy Międzynarodowej KRDP dalsza intensyfikacja współpracy z CFE, w tym udział w pracach studialnych i organizacyjnych tego międzynarodowego forum europejskich doradców podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac Komitetu ds. Ochrony Zawodu CFE.Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x