x x
x x

Uchwała nr 46/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Uchwała nr 46/2018
V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 14 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych¹, w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym w obowiązującym brzmieniu,”;

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Biurze Izby - rozumie się przez to jednostkę centralną Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z siedzibą w Warszawie,”;

3) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:
„8a. Biurach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to regionalne jednostki organizacyjne Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w każdym z Regionalnych Oddziałów,
8b. Biurze – rozumie się przez to Biuro Izby i biura w Regionalnych Oddziałach Izby,”;

4) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w Regionalnych Oddziałach Izby dokonujące wyboru delegatów na Zjazd, Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby, członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego, kandydatów na członków Organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-4 i 6 ustawy,”;

5) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Zgromadzeniach Regionalnych Oddziałów Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w Regionalnych Oddziałach Izby zwoływane w innych sprawach, a w szczególności w sprawie wyboru Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby oraz członków zamiejscowych oddziałów Sądu Dyscyplinarnego.”;

6) po pkt 10 dodaje się pkt 11-16 w brzmieniu:
„11. Komisji Zewnętrznej – rozumie się przez to komisję o charakterze doradczym lub naukowym powołaną przez organy Izby lub Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby, w skład których mogą wchodzić również osoby nie będące członkami Izby,
12. Przewodniczącym i Sekretarzu – rozumie się przez to Przewodniczącego i Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
13. Przewodniczącym posiedzenia i Sekretarzu posiedzenia – rozumie się przez to Przewodniczącego posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Sekretarza posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
14. Przewodniczącym organu – rozumie się przez to Przewodniczącego organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 i 3- 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym w obowiązującym brzmieniu,
15. Zwykłej większości głosów – rozumie się stosunek ważnie oddanych głosów „za” do głosów „przeciw”. Nie uwzględnia się tutaj głosów „wstrzymujących się”,
16. Kwalifikowanej większości głosów – rozumie się szczególną większość głosów, przekraczającą 60% głosów ustalonego przez Zjazd składu organu Izby lub wybranego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


¹tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.

Kalendarium

luty 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x