x x
x x

Uchwała nr 47/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Uchwała nr 47/2014
IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 12 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego
Krajowej Izby Doradców Podatkowych


    Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 213)  w zw. z § 17 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych tworzy fundusz celowy Krajowej Izby Doradców Podatkowych zwany Funduszem restrukturyzacyjnym (dalej: Fundusz), stanowiący rezerwę finansową Krajowej Izby Doradców Podatkowych przeznaczoną na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych oraz dofinansowanie działalności statutowej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Izby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.
2. W rozumieniu niniejszego dokumentu, jednostkami organizacyjnymi Izby są organy Izby, Regionalne Oddziały Izby, Biuro Izby oraz Komisje i zespoły powoływane przez organy Izby i Regionalne Oddziały Izby.

§ 2.

    Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Radę Funduszu, w skład której wchodzą: Członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w liczbie nie większej niż 16 osób (słownie szesnaście) oraz Przewodniczący Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP lub osoby upoważnione przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP.

§ 3.

    Na utworzenie Funduszu przeznacza się środki z Funduszu KIDP w części utworzonej z nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2002:
- do kwoty nie wyżej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych, przekazanych Izbie przez Ministra Finansów, pochodzących z pobranych opłat za wpis na listę doradców podatkowych, oraz
- do kwoty nie wyżej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

    § 4.

1. Rada Funduszu podejmuje uchwały dotyczące przyznania jednostkom organizacyjnym Izby świadczeń z Funduszu, wysokości tych świadczeń oraz ich przeznaczenie.
2. Rada Funduszu podejmuje decyzje podczas posiedzenia tego gremium, większością 2/3 głosów członków, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
3. Szczegółowy Regulamin korzystania ze środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu dla jednostek organizacyjnych Izby uchwala Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
 
§ 5.

    IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zobowiązuje Krajową Radę Doradców Podatkowych do opracowania i przyjęcia, w terminie do 30 czerwca 2014 r. Regulaminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 6.

    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje

Kalendarium

wrzesień 2019
pn wt śr czw pt so nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x