x x
x x

Uchwała nr 23/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)

Uchwała nr 23/2014
IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 11 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje.

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w Art. 11d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w niniejszym rozdziale.”;

2) w Art. 11e w ust. 3 lit. h)-i) otrzymuje brzmienie:

„h) ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich – 24 punkty, przy czym tematyka studiów, winna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego,
i) zdanie egzaminu na doradcę podatkowego – 24 punkty,”;

3) w Art. 11e po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przez współautora publikacji, o którym mowa w ust. 3 lit. g) rozumie się także pełnienie przez doradcę podatkowego funkcji redaktora naukowego/ prowadzącego (lub równorzędnej) danej publikacji.”;

4) w Art. 11f w ust. 1 sformułowanie „11e” zastępuje się sformułowaniem „11d”;

5) w Art. 11f w ust. 6 lit. c) sformułowanie „11f” zastępuje się sformułowaniem „11e”;

6) po Art. 11h dodaje się Art. 11i w brzmieniu:
   
„Art. 11i Krajowa Rada Doradców Podatkowych może, w drodze uchwały, na uzasadniony i udokumentowany wniosek doradcy podatkowego określić odrębny od wskazanego w Rozdziale VIa, indywidualny sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych.”;

7) W Art. 11e ust. 3 lit. d) usuwa się zapis „nie więcej niż 5 punktów”;

8) W Art. 11e ust. 3 lit. e) usuwa się zapis „nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje

Kalendarium

maj 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x