x x
x x

Regulamin KKR KIDP

Załącznik do uchwały nr 6/2014
Krajowej Komisji Rewizyjnej
Krajowej Izby Doradców Podatkowych
z dnia 2 czerwca 2014r.REGULAMIN KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

(Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wynikające z uchwał nr  11/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.,1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 22 stycznia 2015 r., 7/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. 13/2015,14/2015 z dnia 22 października 2015, 18/2015 z dnia 4 listopada 2015 r, 16/2015 z dnia 31 maja 2016 r., 27/2016, 31/2016 z dnia 16 listopada 2016 r., 18/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., 19/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r., 27/2017 z dnia 27 września 2017 r., 56/2017 z dnia 28 listopada 2017r.))

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

Krajowa Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”, działa na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku - o doradztwie podatkowym, statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zwanego dalej „statutem KIDP”, oraz niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową i majątkową Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Izby) w zakresie określonym w Rozdziale VII Statutu KIDP.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których wejdą w trakcie realizacji zadań Komisji Rewizyjnej, wobec osób trzecich.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób technicznie obsługujących Komisję Rewizyjną.

§ 3.

Pojęcia określone w § 5 statutu KIDP mają w niniejszym regulaminie to samo znaczenie.

Rozdział II
Zadania Komisji Rewizyjnej

§ 4.

Zadania Komisji Rewizyjnej określa statut KIDP.

Rozdział III
Zasady i tryb sprawowania kontroli


§ 5.

1. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności związane z kontrolą działalności finansowej i majątkowej Izby na podstawie uchwał.

1a. Podejmując uchwałę o której mowa w pkt.1 Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP określa termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

2. Wykonanie uchwał w sprawie kontroli powierza się prezydium Komisji Rewizyjnej.

3. Do czynności wymagających wiedzy specjalistycznej, Komisja Rewizyjna, na podstawie uchwały, może powołać ekspertów albo podmioty posiadające stosowne uprawnienia.

§ 6.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zespołach kontrolujących. Zespoły kontrolujące liczą co najmniej trzech członków wybranych spośród wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, którzy działają na podstawie upoważnienia podpisanego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2. Czynności kontrolne w ramach prowadzonej kontroli mogą być wykonywane przez wszystkich członków zespołu kontrolującego. W razie konieczności członkowie zespołu kontrolującego mogą konsultować się z innymi członkami Komisji Rewizyjnej. W razie konieczności skład zespołu kontrolującego może zostać powiększony o dodatkowych członków Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku przewodniczący Komisji Rewizyjnej podpisze stosowne upoważnienie dla dodatkowego członka zespołu kontrolującego.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w upoważnieniu wskazuje członków zespołu kontrolującego oraz, z ich grona, kierownika zespołu odpowiedzialnego za działania tego zespołu. W upoważnieniu zostaje wskazana uchwała Komisji Rewizyjnej stanowiąca podstawę do podjęcia działania przez zespół kontrolujący.

4. Na uzasadniony wniosek członka Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie powołuje go do składu zespołu kontrolującego.

5. W przypadku, gdy przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może podpisać upoważnienia zastępuje go jeden z wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wyznaczony przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej członek prezydium Komisji Rewizyjnej (dalej zwany „innym kontrolującym członkiem Komisji Rewizyjnej) ma prawo uczestniczyć doraźnie i czynnie w pracach zespołów kontrolujących.

§ 7.

1. Czynności kontrolne członkowie zespołu kontrolującego i inni kontrolujący członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują osobiście w biurze KIDP lub też poza biurem na podstawie otrzymanych w wersji elektronicznej lub papierowej dokumentów.
2. Członkowie zespołów kontrolujących i inni kontrolujący członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują czynności kontrolne na podstawie uzgodnionych w ramach Komisji Rewizyjnej procedur.
3. W ramach czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolującego są uprawnieni w szczególności do:
- badania sprawozdań finansowych Izby,
- badania sprawozdań z wykonania planów przychodów i wydatków,
- badania działalności finansowej i majątkowej Izby, jej organów oraz jednostek organizacyjnych,
- badania ksiąg, rejestrów i urządzeń księgowych,
- wglądu do wszelkich umów zawieranych przez jednostki organizacyjne dokonywania oględzin miejsc i dokumentów wraz z możliwością utrwalenia zaistniałego stanu przy pomocy odpowiednich środków technicznych,
- żądania udzielania wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów w zakresie objętym kontrolą od wszystkich osób mających związek z przedmiotem kontroli,
- żądania sporządzenia kopii i odpisów wskazanych przez siebie dokumentów,
- żądania sporządzenia zestawień zbiorczych, przekrojowych oraz analiz,
- analizy raportu i opinii sporządzonych przez biegłego rewidenta.

4. Badanie sprawozdania finansowego Izby, Komisja Rewizyjna na podstawie uchwały powierza jednostce wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

§ 8.

1. Członkowie zespołów kontrolujących i inni kontrolujący członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do żądania udzielenia informacji przez kontrolowane jednostki organizacyjne i organy Izby także w ramach przygotowań do podjęcia czynności kontrolnych w ramach prowadzonej kontroli.
2. Z czynności kontrolnych oraz z czynności, o których mowa w ust. 1, zespół kontrolujący i inni kontrolujący członkowie Komisji Rewizyjnej, przedkłada na bieżąco informacje na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
3. Jeżeli z czynności, o których mowa powyżej wynika potrzeba wystąpienia do innego organu lub jednostki organizacyjnej Izby w szczególności w sprawie wyjaśnienia wątpliwości, zajęcia stanowiska, konieczności uregulowania pewnej tematyki, ujednolicenia lub wprowadzenia jednolitych zasad dla wszystkich jednostek Komisja Rewizyjna w drodze uchwały podejmuje decyzję w tej sprawie.

§ 9.

1. W przypadku podjęcia decyzji przez Komisję Rewizyjną o zamiarze przeprowadzenia kontroli w danej jednostce organizacyjnej lub w organie Izby, kierownik zespołu kontrolującego zawiadamia zainteresowanego o terminie przeprowadzenia kontroli.

2. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół pokontrolny, który jest podpisywany przez członków zespołu kontrolującego oraz innego kontrolującego członka Komisji Rewizyjnej.

3. Protokół pokontrolny przekazuje się kontrolowanej jednostce organizacyjnej lub kontrolowanemu organowi Izby (zwanych dalej „Kontrolowanymi”) celem ustosunkowania się do jego treści.

4. Protokół jest również przekazywany do Krajowej Rady Doradców Podatkowych, która ma prawo zgłosić do przedstawionego protokołu swoje uwagi.

5. Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 21 dni od dnia doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że Kontrolowany nie kwestionuje ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym.

6. Po otrzymaniu ustosunkowania się Kontrolowanego do protokołu pokontrolnego, zespół kontrolujący sporządza wnioski oraz ewentualne zalecenia. Stanowisko oraz wyjaśnienia Kontrolowanego mogą zostać również uwzględnione w ostatecznej wersji protokołu z przeprowadzonej kontroli.

7. Kierownik zespołu kontrolującego lub w jego zastępstwie inny członek zespołu kontrolującego przedkłada do dyskusji Komisji Rewizyjnej wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz ewentualne proponowane zalecenia wraz z całą dokumentacją kontrolną i odpowiedzią Kontrolowanego oraz ewentualnymi uwagami zgłoszonymi przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

7a. Po przedłożeniu wniosków z przeprowadzonej kontroli oraz proponowanych zaleceń zgodnie z ust. 7 Komisja Rewizyjna może w drodze uchwały zobowiązać Zespół kontrolujący do przeprowadzenia uzupełniających czynności kontrolnych we wskazanym zakresie. Z uzupełniających czynności kontrolnych sporządza się protokół. Postanowienia ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.

8. Członek Komisji Rewizyjnej jest uprawniony do złożenia zdania odrębnego od wniosków i ewentualnych zaleceń zespołu kontrolującego ze wskazaniem zakresu wraz z uzasadnieniem. Zdanie odrębne stanowi załącznik będący integralną częścią protokołu pokontrolnego.

9. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia, zmiany lub odrzucenia wniosków pokontrolnych i ewentualnie zaleceń przedłożonych przez zespół kontrolujący po przeprowadzonej kontroli. W przypadku przeprowadzenia uzupełniających czynności kontrolnych o których mowa w ust. 7a przyjęcie wniosków pokontrolnych i ewentualnych zaleceń przedłożonych przez zespół kontrolujący nastąpi po przeprowadzeniu uzupełniających czynności kontrolnych.

10. Protokół pokontrolny wraz z wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje niezwłocznie kontrolowanemu organowi Izby lub jednostce organizacyjnej i Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

§ 9 a.

1. W przypadku wszczęcia kontroli polegającej na monitoringu bieżącej sytuacji finansowej KIDP lub poszczególnych jej jednostek organizacyjnych nie mają zastosowania przepisy § 9 ust. 2-10.
2. Zespół kontrolujący w zakresie monitoringu zobowiązany jest do przekazywania kontrolowanemu i Krajowej Radzie Doradców Podatkowych pisemnych informacji z dokonanych ustaleń.


Rozdział IV
Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej

§ 10.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają na pierwszym posiedzeniu, spośród swoich członków przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.

2. Komisję Rewizyjną reprezentuje na zewnątrz oraz kieruje jej pracami przewodniczący lub w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

3. W skład Prezydium wchodzą przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących.


4. W ramach Komisji Rewizyjnej działa prezydium, którego zadaniem jest organizacja pracy Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie kierunków działań Komisji Rewizyjnej. 

5. Kierujący pracami Komisji Rewizyjnej, o których mowa w ust. 1 mogą delegować osobę ze swego grona bądź innego członka Komisji Rewizyjnej do reprezentowania Komisji Rewizyjnej.

6. Odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej następuje z uzasadnionych przyczyn na wniosek minimum trojga członków Komisji Rewizyjnej. Odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy zachowaniu kworum 2/3 członków Komisji Rewizyjnej.

7. Procedura przewidziana w ust. 6 dotyczy również odwołania pozostałych członków prezydium.

8. Z uzasadnionych powodów przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członkowie prezydium Komisji Rewizyjnej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Komisja Rewizyjna przyjmuje rezygnację z funkcji przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub członka prezydium Komisji Rewizyjnej.

9. Powołanie nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czy innego członka prezydium odbywa się na tym samym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w trybie przewidzianym dla powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czy pozostałych członków prezydium.

§ 11.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub w razie niemożliwości zwołania przez przewodniczącego, w jego zastępstwie przez wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

1a. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP co rocznie w terminie do końca stycznia każdego roku przekazuje członkom Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP plan posiedzeń Komisji na dany rok kalendarzowy.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą zostać również zwołane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na pisemny wniosek co najmniej 1/3 składu Komisji Rewizyjnej. Ustęp 1 stosuje się odpowiednio.

3. Zwołujący posiedzenie ma obowiązek poinformować członków Komisji Rewizyjnej
o planowanym porządku obrad. Brak porządku obrad powoduje bezskuteczność zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje się w każdy dostępny sposób pozwalający zapewnić członkom Komisji Rewizyjnej powzięcie informacji o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i porządku obrad nie później niż na siedem dni przed planowanym posiedzeniem. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być krótszy.

4a. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP zobowiązani są do potwierdzenia obecności lub usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Usprawiedliwienie nieobecności wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających niemożność udziału w posiedzeniu Komisji, w szczególności zaświadczenia lekarskiego, wezwania do osobistego stawiennictwa.

5. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących.

6. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza wyznaczony do obsługi KKR pracownik biura pod nadzorem prezydium. Protokół jest sporządzany w oparciu o nagranie z posiedzenia KKR. Wszelkie uwagi bądź wątpliwości co do proponowanych przez pracownika biura zapisów w protokole z przebiegu posiedzenia są rozstrzygane przez członków Prezydium obecnych n a posiedzeniu w oparciu o odsłuchanie zapisu dźwiękowego danego posiedzenia, którego dotyczy protokół.

7. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały. Uchwały podlegają włączeniu do rejestru uchwał Komisji Rewizyjnej.

8. Wszystkie posiedzenia KKR są nagrywane za pomocą urządzenia zapewniającego zapis dźwięku lub dźwięku i obrazu na nośniku, który umożliwia późniejsze wielokrotne odtwarzanie przebiegu posiedzenia. Nagranie przebiegu posiedzenia odbywa się w celu usprawnienia procesu przygotowania protokołu z posiedzenia. Z wyjątkami określonymi w ustępach 10 i 11 nagranie takie może być użyte wyłącznie do tego celu.

9. Nośniki, na których został zapisany przebieg posiedzeń podlegają zabezpieczeniu i są przechowywane do końca kadencji KKR. Za zabezpieczenie nośników przed ich zniszczeniem lub udostępnieniem osobom trzecim odpowiada pracownik biura wyznaczony do obsługi KKR.

10. Nośniki z zapisem posiedzeń KKR nie mogą być udostępniane osobom trzecim spoza grona członków KKR obecnych na posiedzeniu. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościami przypadkach KKR, w drodze stosownej uchwały, może wyrazić zgodę na takie udostępnienie nośników z zapisem przebiegu posiedzenia osobie trzeciej na jej umotywowany wniosek, w którym zostanie określony cel, któremu ma służyć takie udostępnienie.

11. W przypadku jeżeli na własny  wniosek członków KKR nagranie z posiedzenia KKR miałoby zostać wykorzystane do celów innych niż przygotowania protokołu z posiedzenia KKR, o czym mowa w ustępie 8, członkowie KKR podejmą stosowną uchwałę w tej sprawie wyrażającą zgodę lub odmawiającą zgody na takie wykorzystanie nagrania.

12. Powyższe zasady dotyczące sposobu nagrywania posiedzeń KKR dotyczą również posiedzeń Prezydium KKR KIDP.

§ 12.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przygotowuje porządek obrad oraz listę zaproszonych gości, z uwzględnieniem punktów porządku obrad, w których goście będą uczestniczyć.

2. Proponowany porządek obrad wraz z listą zaproszonych gości jest drogą elektroniczną przekazywany członkom Komisji Rewizyjnej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być krótszy.

3. Korespondencja wpływająca na adres Komisji Rewizyjnej jest przekazywana członkom Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu w całość korespondencji.

4. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, sporządzony przez wyznaczonego do obsługi KKR pracownika biura przekazywany jest drogą elektroniczną członkom Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty posiedzenia.


§ 12 a.

1. Posiedzenia Prezydium Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub w razie niemożliwości zwołania przez przewodniczącego, w jego zastępstwie przez wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2. Zwołujący posiedzenie ma obowiązek poinformować członków Prezydium Komisji Rewizyjnej o planowanym porządku obrad.

3. Posiedzenie Prezydium Komisji Rewizyjnej zwołuje się w każdy dostępny sposób pozwalający zapewnić członkom Prezydium Komisji Rewizyjnej powzięcie informacji o posiedzeniu i porządku obrad nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być krótszy.

4. Zwołujący posiedzenie ma możliwość zaproszenia innych osób na posiedzenie Prezydium Komisji Rewizyjnej.

§ 13.

1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał.

1 a. W sprawach nie wymagających podjęcia uchwały, Komisja może podejmować stanowiska.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy zachowaniu kworum połowy członków Krajowe Komisji Rewizyjnej KIDP, przy czym przy równej liczbie głosów głos przewodniczącego jest decydujący.

2a. Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu zapadają większością ¾ głosów przy zachowaniu kworum ¾ członków KKR KIDP.

3. Głosowania nad uchwałami są jawne. Niedopuszczalne jest głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika.

4. Członek Komisji Rewizyjnej może złożyć swój głos na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w formie pisemnej, za pośrednictwem innego członka Komisji Rewizyjnej.

5. Komisja Rewizyjna może podjąć uchwały w trybie obiegowym w drodze pisemnej lub elektronicznej bez zwoływania posiedzenia.

5a. Tryb o którym mowa w punkcie  5  nie stosuje się do uchwał o których mowa w punkcie 2a.

6. Przyjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga zwykłej większość głosów przy kworum minimum połowy członków Komisji Rewizyjnej biorących udział w głosowaniu.

7. Przyjęte przez Komisję uchwały podlegają publikacji w portalu internetowym Krajowej Izby Doradców Podatkowych dostępnym wyłącznie dla członków Izby, w terminie 14 dni od daty podjęcia, chyba, że Komisja postanowi inaczej.

7a. Wraz z uchwałą w sprawie przyjęcia wniosków i ewentualnych zaleceń o których mowa w paragrafie 9 publikuje się protokół z zakończonych czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP.

8. Postanowienia ustępów 2-7 stosuje się odpowiednio w przypadku podjęcia przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP stanowiska.
 


§ 14.

1. Korespondencja adresowana do Komisji Rewizyjnej przekazywana jest na ręce jej przewodniczącego.
 
2. Korespondencję wychodzącą z Komisji Rewizyjnej podpisuje przewodniczący lub inny członek prezydium pisemnie upoważniony przez przewodniczącego, w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu.

 
3. Dostęp członków Komisji Rewizyjnej do korespondencji, o której mowa w ust. 1 i 2 jest nieograniczony. Dyrektor Biura zapewnia ten dostęp członkom Komisji Rewizyjnej również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
§ 15.

1. Krajowa Komisja Rewizyjna przekazuje do publikacji w wydawnictwach Krajowej Izby Doradców Podatkowych kwartalne sprawozdania z realizacji zadań określonych ustawą i Statutem nałożonych na Krajową Komisję Rewizyjną KIDP
2. Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1 podlega również publikacji w serwisie internetowym Krajowej Izby Doradców Podatkowych dostępnym dla doradców podatkowych.

§ 16.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swój mandat społecznie.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do zwrotu kosztów w trybie i na zasadach określonych w uchwale w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

3. Obsługę administracyjną i biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

§ 17.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x