x x
x x

Ubezpieczenia OC

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 79) doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, a obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego ciąży na:
 

1. doradcach podatkowych wykonujących zawód:
- we własnym imieniu i na własny rachunek
- w formie spółek niemających osobowości prawnej.

2. podmiotach zatrudniających doradców podatkowych, tj. podmiotach, z którymi doradcy podatkowi wykonujący zawód pozostają w stosunku pracy i które są:
- osobami fizycznymi wpisanymi na listę doradców podatkowych, prowadzącymi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki nie mającej osobowości prawnej,
- adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami,
- organizacjami zawodowymi posiadającymi osobowość prawną, spółdzielniami, stowarzyszeniami lub izbami gospodarczymi, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków,
- podmiotami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych,
- spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi, które spełniają łącznie następujące warunki:
- większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym
- większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,
- w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
- zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.

Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego stosuje się do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.

Właściwa podstawa prawna dla polis OC zawieranych przez doradców podatkowych to: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. 2003 r. nr 211, poz. 2065), zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, a minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi 10 000 euro.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA OC

Na warunkach Umowy Generalnej z dnia 16 listopada 2015 r. wynegocjowanej przez KIDP z TUiR Warta S.A., ubezpieczyć się może każdy doradca podatkowy, który do ubezpieczenia OC zobowiązany jest ustawą o doradztwie podatkowym oraz osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego jeżeli zatrudniają do 12 doradców podatkowych oraz ich obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 5 mln zł.

Umowę można zawrzeć bez konieczności bezpośredniego kontaktu z ubezpieczycielem, korzystając z elektronicznego systemu, pozwalającego wygenerować wniosek. Po wygenerowaniu wniosku należy potwierdzić jego złożenie poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który zostaje wysłany na adres e-mailowy podany podczas wypełniania wniosku lub wydrukowaniu wniosku, jego podpisaniu i przesłaniu do TUiR Warta S.A. ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa.  Składkę opłaca się na indywidualny rachunek bankowy w terminie wskazanym w wygenerowanym wniosku - do skutecznego zawarcia ubezpieczenia OC dochodzi po wypełnieniu powyższych warunków. Potwierdzenie ubezpieczenia w postaci polisy odbywa się również poprzez stronę https://doradcy.gerling.pl/cgi-bin/kidp.  Wszelkie informacje oraz wsparcie w kwestiach technicznych związanych z administrowaniem umową można uzyskać pod numerem tel. 22 272 28 35

W ramach ubezpieczenia podstawowego ochroną objęte są przede wszystkim czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym oraz również usługowe prowadzenie przez doradcę podatkowego ksiąg rachunkowych.

Składka podstawowa w ramach Umowy Generalnej wynosi 450 zł, istnieje możliwość płatności w ratach. Ponadto zniżki za bezszkodowość i liczbę lat pozostawania w ramach Umowy Generalnej sięgają nawet 30%.

Doradcy mają możliwość wyboru spośród różnych opcji ubezpieczenia, rozszerzając podstawowy zakres umowy. Przykładowo, suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia Podstawowego w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość 10 000 EURO, nie mniej jednak niż 60 000 PLN. Ubezpieczenie dodatkowe/nadwyżkowe pozwala zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z wyższą sumą gwarancyjną niż minimalna, wynikająca z rozporządzenia MF, przy zakresie ochrony identycznym, jak w ubezpieczeniu podstawowym. Inna opcja, to ubezpieczenie uzupełniające, które pozwala na zawarcie umowy ubezpieczenia OC z szerszym przedmiotowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, jak np. świadczenie usług rzeczoznawstwa, działalność naukowo-dydaktyczną, szkoleniową, wydawniczą, czy doradztwo kadrowe i administrowanie płacami. I wreszcie doradcy objęci Umową Generalną mają możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności karno-skarbowej, pozwalając ubezpieczyć koszty wynagrodzenia prawnika ustanowionego przez doradcę podatkowego, koszty sądowe a nawet grzywny nałożone na doradcę.
 
Dane kontaktowe ws. zawierania umowy ubezpieczenia:

Katarzyna Skoneczna katarzyna.skoneczna@warta.pl tel. 22 272 28 35


Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x