x x
x x

Stanowisko

Stanowisko
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 
 Odbycie w Polsce dwuletniej praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych, zwanej dalej praktyką jest ustawowym warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych osoby fizycznej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, dalej KRDP.
 
§ 1.

1. Kandydaci na doradców podatkowych, dalej kandydaci, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają praktykę:
a) w urzędzie skarbowym - przez okres 2 miesięcy,
b) w izbie skarbowej - przez okres 2 miesięcy,
c) w urzędzie kontroli skarbowej - przez okres 2 miesięcy,
d) u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego (dalej Patrona) - przez okres 18 miesięcy.
2. Osobami zwolnionymi, z mocy prawa, z obowiązku odbywania praktyki są:
a) kandydaci będący członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego,
b) kandydaci posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.
3. Zwolnione z obowiązku odbywania praktyki są również osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), jeżeli:
a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzystają z pełni praw publicznych,
c) wystąpią z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji, wydanej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o uznawaniu kwalifikacji.
4. Krajowa Rada Doradców Podatkowych może zwolnić obywatela polskiego lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z obowiązku odbywania praktyki, jeżeli kandydat wykonywał czynności doradztwa podatkowego przez co najmniej dwa lata w jednym z tych państw.
5. Na równi z praktyką traktowane jest zatrudnienie osób wymienionych
w § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 230, poz. 1514 - dalej Rozporządzenie), na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

§ 2.

1. Praktykę u Patrona kandydat odbywa po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego oraz po zakończeniu praktyki w organach skarbowych określonej w § 1 ust. 1 lit. a-c.
2. Termin i miejsce rozpoczęcia praktyki u Patrona wyznacza, na wniosek kandydata, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po zasięgnięciu opinii Zarządu właściwego Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ze względu na miejsce zamieszkania kandydata (dalej Zarząd RO KIDP), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku.
3. Kandydat obowiązany jest złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2, za pośrednictwem Zarządu RO KIDP, wraz z zaświadczeniem o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie na doradcę podatkowego oraz o zakończeniu praktyk w organach podatkowych, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a i b, a także podać przewidywany termin zakończenia praktyki w urzędzie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. c.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien być złożony nie później niż w terminie 45 dni przed zakończeniem praktyki w urzędzie kontroli skarbowej.
5. Zarząd RO KIDP wydaje opinię i przekazuje wniosek wraz z zaświadczeniami, o których mowa w ust. 3 i opinią, Przewodniczącemu Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
6. Zaświadczenie z organu podatkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. c przesyła się niezwłocznie po zakończeniu odbywanej tam praktyki, bezpośrednio do Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

§ 3.

1. Patron, do którego został skierowany kandydat, zawiera z kandydatem umowę o odbycie praktyki.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do stanowiska.
3. Patron może zawrzeć z kandydatem, na czas odbywania praktyki, umowę o pracę lub umowę zlecenia na wykonywanie zleconych zadań.

§ 4.

1. Kandydat odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin w tygodniu.
2. Sposób usprawiedliwiania nieobecności podczas odbywania praktyki przez kandydata określa umowa zawarta pomiędzy kandydatem i Patronem. Jeżeli kandydata z Patronem łączy stosunek pracy, uprawnienia i obowiązki kandydata mogą w całości wynikać z zawartej umowy o pracę.
 
§ 5.

1. Kandydat ma prawo do 30-dniowego usprawiedliwionego zwolnienia
w czynnościach praktykanta.
2. Czasu wolnego udziela kandydatowi Patron.
3. Zwolnienie w czynnościach praktykanta nie może obejmować więcej niż 4 dni praktyki. 
§ 6.

1. Do okresu praktyki nie zalicza się okresu, w którym kandydat bez usprawiedliwienia nie wykonywał ciążących na nim obowiązków.
2. Okres usprawiedliwionego niewykonywania obowiązków przekraczający jednorazowo 30 dni nie podlega zaliczeniu do ustawowego okresu praktyki.
3. Jedynie w wyjątkowych wypadkach można zaliczyć do ustawowego okresu praktyki dłuższy niż 30 dni, lecz nieprzekraczający 3 miesięcy, okres usprawiedliwionego niewykonywania obowiązków przez kandydata. Decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd RO KIDP.
 
§ 7.

 Na uzasadniony wniosek kandydata, Krajowa Rada Doradców Podatkowych może udzielić zezwolenia na przerwę w odbywaniu praktyki u Patrona na okres nieprzekraczający łącznie 1 roku.

§ 8.

  Zarządy RO KIDP obowiązane są:
a) złożyć Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wykaz doradców podatkowych oraz spółek doradztwa podatkowego, którzy wyrazili zgodę na przeprowadzanie praktyk – corocznie do dnia 25 lutego,
b) zgłaszać Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wszelkie zmiany w wykazie w terminie 2 tygodni od ich zaistnienia.

 
§ 9.

1. Zarząd RO KIDP sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki u Patrona.
2. Patron, u którego wyznaczono miejsce odbycia praktyki, obowiązany jest wydać kandydatowi kartę praktyki zawierającą w szczególności informacje o przebiegu praktyki wraz z oświadczeniem Patrona o prawidłowości jej przebiegu.
3. Wzór karty praktyki, stanowi załącznik nr 2 do stanowiska.

 
§ 10.

1. W trakcie trwania praktyki, w zakresie określonym odrębną umową, kandydat nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Patrona, w szczególności nie może świadczyć usług na rzecz podmiotów będących klientami Patrona na żadnej podstawie.
2. Wzór umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania praktyk kandydatów, stanowi załącznik nr 3 do stanowiska.

 
§ 11.

1. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z odbywaniem praktyki lub wykonywaniem pracy lub innych zadań na rzecz Patrona.
2. Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy faktów i informacji, z którymi kandydat zapoznał się w związku z odbywaniem praktyki zawodowej lub wykonywaniem pracy lub innych zadań na rzecz Patrona, stanowi załącznik nr 4 do stanowiska.

§ 12.

  Niniejsze stanowisko i zasady z niego wynikające obowiązują z dniem jego uchwalenia.

§ 13.

 Traci moc Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Kalendarium

październik 2018
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x