x x
x x

Uchwała z dnia 2010-12-08 numer 750/2010

uchwała nr 1/2011 w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w uchwale nr 750/2010

Uchwała nr 750/2010
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 8 grudnia 2010 r.
 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r.

w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)

 

 

         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2008 r., Nr 73, poz. 443 ze zm.) w zw. z art. 12 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.) po rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa w brzmieniu:

 

 

„Rozdział VIa

Zasady stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego

 

Art. 11e

1.      Doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w niniejszym rozdziale, w zakresie odpowiadającym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego.

 1. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych obejmuje wybrane, według potrzeb doradcy podatkowego, formy  kształcenia:

a)    udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,

b)    samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,

c)     udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych - konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz publikacje itp.

 

Art. 11f

 1. Ustala się punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych.
 2. Doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 % dwuletniego limitu.
 3. Poszczególnym formom podnoszenia kwalifikacji przyznaje się następujące ilości punktów:

a)     1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 1 punkt,

b)     1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem, warsztaty tematyczne lub seminarium z zajęciami praktycznymi  – 1,5 punktu,

c)      1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy – 3 punkty,

d)     udział w konferencji jednodniowej – ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych, zgodnie z zasadą ustaloną w lit a), nie więcej niż 5 punktów,

e)     udział w konferencji wielodniowej -  ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych zgodnie z zasadą ustaloną w lit. a), nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny,

f)      publikacja artykułu lub innej podobnej formy – za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu 3 punkty, nie więcej niż 10 punktów za jeden artykuł,

g)     publikacja książkowa lub równoważna (np. w formie elektronicznej) w tym również publikacja współautorska, obejmująca przynajmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu – 24 punkty,

h)     ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich – 32 punkty, przy czym tematyka studiów, winna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego,

i)       zdanie egzaminu na doradcę podatkowego – 32 punkty.

 1. Doradcy podatkowi podejmujący wykonywanie zawodu w trakcie roku kalendarzowego, w tym po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, zobowiązani są do uzyskania liczby punktów proporcjonalnej do liczby miesięcy wykonywania zawodu w danym dwuletnim okresie rozliczeniowym. Do proporcji wlicza się w całości miesiąc,
  w którym rozpoczęto wykonywanie zawodu. Liczbę wymaganych punktów zaokrągla się do pełnych punktów w górę.
 2. Doradca podatkowy podejmujący wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, zobowiązany jest do uzyskania dodatkowej liczby punktów w terminie nie późniejszym niż do końca roku następującego po roku, w którym podjęto wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia.

a)            po przerwie trwającej nie dłużej niż rok – 0 punktów,

b)            po przerwie trwającej ponad rok, nie dłużej niż dwa lata – 4 punkty,

c)             po przerwie trwającej ponad dwa lata nie dłużej niż trzy lata
– 8 punktów,

d)            po przerwie trwającej ponad trzy lata nie dłużej niż cztery lata
– 12 punktów,

e)            po przerwie trwającej ponad cztery lata, nie dłużej niż pięć lat
– 16 punktów,

f)             po przerwie trwającej ponad pięć lat – 24 punkty.

 1. Doradca podatkowy podejmujący wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, dłuższym niż 5 lat, zobowiązany jest do uzyskania dodatkowej liczby punktów, oprócz wymienionych w ust. 5 lit. f), w wymiarze 10 punktów w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających podjęcie wykonywania zawodu.

 

Art. 11g

 1. Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w celu zapewnienia doradcom podatkowym możliwości wypełnienia obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji,  zobowiązane są do organizowania w roku kalendarzowym, na określanych przez siebie warunkach finansowych, form podnoszenia kwalifikacji o tematyce określonej w art. 11e ust. 2 niniejszych zasad etyki w ilości równoważnej dwuletniemu minimum podnoszenia kwalifikacji.
 2. W celu wypełnienia obowiązku określonego w ust. 1, zarządy regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych mogą zawierać porozumienia
  o współpracy w zakresie organizowania form podnoszenia kwalifikacji.
 3. Uczestnictwo doradcy podatkowego w formach kształcenia organizowanych nie przez inny niż właściwy dla niego regionalny oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbywa się na warunkach finansowych takich samych, jak dla doradców podatkowych objętych właściwością tego regionalnego oddziału.
 4. Uczestnictwo doradców podatkowych w formach kształcenia organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uznaje się za wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
 5. Doradca podatkowy może wypełniać obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział we wszystkich formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych lub inne podmioty,
  w szczególności uczelnie wyższe, stowarzyszenia i organizacje o zakresie działania zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego.
 6. Zwalnia się z obowiązku uzyskania wymaganej liczby punktów:

a)     doradców podatkowych będących pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujących pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,

b)     doradców podatkowych będących członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego,

c)      w przypadkach wykonywania czynności określonych w lit. a) i b) przez część roku, odpowiednie zastosowanie ma zasada proporcjonalności określona
w art. 11f ust.4 niniejszego rozdziału.

 

Art. 11h

 1. Dla celów dowodowych spełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji, doradcy podatkowi zobowiązani są do uzyskiwania potwierdzeń uczestniczenia
  w dopuszczalnych formach kształcenia (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy ukończenia, faktury itp. zawierające określenie formy kształcenia oraz ilości godzin).
 2. Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnieni są doradcy podatkowi uczestniczący
  w szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 3. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązana jest do zapewnienia w systemie mDoradca prowadzenia centralnej ewidencji wypełniania przez doradców podatkowych  obowiązku podnoszenia kwalifikacji.
 4. Organy i jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych zobowiązane są do rejestrowania właściwej liczby punktów uzyskanych przez doradców podatkowych uczestniczących w formach kształcenia organizowanych przez te jednostki.
 5. Doradca podatkowy uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 31 marca roku następnego, dokonać właściwe wpisy w centralnej ewidencji z jednoczesnym przesłaniem uwierzytelnionych przez siebie kopii potwierdzeń uczestnictwa w tych formach kształcenia do właściwego regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej operatora publicznego.

 

Art. 11i

     Ilekroć w niniejszym rozdziale przywołuje się określenie „znormalizowana strona maszynopisu” oznacza ono stronę maszynopisu w formie papierowej lub elektronicznej zawierającą 1800 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne.”

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Kalendarium

listopad 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x