x x
x x

Uchwała z dnia 2008-10-07 numer 1638/2008

Niniejsza uchwała traci moc, obowiązująca uchwała nr 319/2014


Uchwała nr 1638/2008
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 7 października 2008 r.

w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w związku z art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyznacza do rozpatrywania wniosków, o których mowa w § 1 ust. 2 i rozkładania na raty zaległych składek członkowskich osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, wskazane w § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o rozłożenia na raty zaległych składek członkowskich jest dokonanie przez doradcę podatkowego zapłaty kwoty stanowiącej minimum równowartość 25 % sumy zaległych składek członkowskich.

3. Doradca podatkowy może złożyć kolejny wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich nie wcześniej niż po upływie 4 lat od dnia złożenia poprzedniego wniosku.

4. Spłaty zaległych składek członkowskich dokonuje się w miesięcznych ratach płatnych w terminach płatności bieżących składek członkowskich.

5. Minimalna wysokość raty nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość miesięcznej składki członkowskiej.

6. Zaległe składki członkowskie można rozłożyć na minimalnie 3 i nie więcej niż 12 rat, uwzględniając ust. 4 i 5.

§ 2.

1. Zawiadomienie o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich przekazuje się doradcy podatkowemu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia ustalenia planu spłaty.

2. Zawiadomienie o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich zawiera pouczenie o warunkach spłaty i konsekwencjach ich naruszenia, o których mowa w § 3.

§ 3.

1. Doradca podatkowy, któremu rozłożono na raty zapłatę zaległości z tytułu składek członkowskich obowiązany jest do zapłaty rat w wysokości i terminie określonym w zawiadomieniu o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich oraz do terminowego opłacania bieżących składek członkowskich.

2. Naruszenie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1, powoduje natychmiastową wymagalność pozostałej do zapłaty kwoty zaległości z tytułu składek członkowskich.

§ 4.

Zasady rozkładania na raty zaległych składek członkowskich mogą być stosowane również wobec osób skreślonych z listy doradców podatkowych.

§ 5.

1. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.

2. Doradca podatkowy obowiązany jest załączyć do wniosku dowód wpłaty kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 6.

W sprawach nieregulowanych niniejszą uchwałą stosuje przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

Traci moc uchwała nr 1488/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 października 2008 r.

Pliki do pobrania

Kalendarium

listopad 2018
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x