x x
x x

Uchwała z dnia 2002-06-05 numer 36/2002


w sprawie trybu zwracania osobom wchodzącym w skład organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych wymienionych w § 10 ust. 2-6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Przewodniczącemu Krajowej Rady Doradców Podatkowych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w sprawie udokumentowania tych kosztów.

Uchwała zawieszona decyzją Ministra Finansów

Uchwała nr 36/2002

Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5.06.2002 r.


w sprawie trybu zwracania osobom wchodzącym w skład organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych wymienionych w § 10 ust. 2-6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Przewodniczącemu Krajowej Rady Doradców Podatkowych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w sprawie udokumentowania tych kosztów.

§ 1

Osobom wchodzącym w skład organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych wymienionych w § 10 ust. 2-6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Przewodniczącemu Krajowej Rady Doradców Podatkowych przysługuje zwrot poniesionych wydatków określonych w § 8 uchwały nr 21/2002 I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27.01.2002r. w sprawie zasad gospodarki finansowej.

§ 2

Za wydatki, o których mowa w § 1 uważa się:

1) koszty podróży odbytych na terenie kraju w związku z udziałem w posiedzeniach i pracach:

a) Krajowej Rady Doradców Podatkowych

b) Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych

c) Komisji Rewizyjnej

d) komisji i zespołów problemowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych

e) Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

f) Sądu Dyscyplinarnego

g) Rzecznika Dyscyplinarnego,

2) koszty podróży zagranicznych odbytych w związku z reprezentowaniem Krajowej Izby Doradców Podatkowych na forum międzynarodowym.

§ 3

 1. Zwrot kosztów podróży następuje wg następujących zasad:

1) W podróżach na terenie kraju:

a) przysługuje zwrot za przejazd w przedziale I klasy pociągiem IC, Ex, pośpiesznym lub osobowym lub autobusem,

b) jeśli podróż trwa dłużej niż 5 godzin, przysługuje zwrot za przejazd pociągiem w przedziale z miejscami do spania lub zwrot za nocleg,

c) w przypadku odbywania podróży samochodem prywatnym przysługuje zwrot wydatków w wysokości stawki za każdy przejechany km określanej przez właściwego ministra stosowanej przy zwrocie kosztów podróży pracownikom,

d) zwrot za nocleg w wysokości poniesionego wydatku nie więcej niż do wysokości 20-to krotności aktualnie obowiązującej diety stosowanej w rozliczeniach z pracownikami.

2) W podróżach poza granicami kraju mają zastosowanie postanowienia pkt 1 z uwzględnieniem, w uzasadnionych przypadkach, możliwości odbycia podróży samolotem. Za uzasadnione przypadki uważa się brak fizycznych możliwości odbycia podróży innym środkiem transportu lub, gdy podróż taka trwałaby więcej niż 12 godzin. Do osób, o których mowa w § 1 odbywających podróż zagraniczną stosuje się w zakresie należnych diet i zwrotu kosztów noclegów zasady określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

§ 4

 1. Zwrot poniesionych wydatków następuje po udokumentowaniu ich poniesienia i stwierdzeniu zasadności odbycia podróży.

  2. Dowodem poniesienia wydatków są:

  1) dla podróży odbytej pociągiem lub autobusem bilet lub bilet wraz z miejscówką,

  2) dla podróży odbytej samochodem prywatnym pisemne oświadczenie wraz z wyliczeniem kosztu wg stawki określonej w § 3,

  3) dla podróży odbytej samolotem bilet imienny,

  4) faktura stwierdzająca pobyt w hotelu

  3. Stwierdzenie zasadności odbycia podróży następuje na podstawie listy obecności posiedzeń organów, o których mowa w § 1, a w pozostałych przypadkach na podstawie podpisu osoby kierującej odpowiednią komisją Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

  4. Stwierdzenie odbycia podroży służbowej przez członka organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych wymienionych w § 10 ust.2-6 Statutu z tytułu pracy na rzecz Izby wykonywanej jednoosobowo lub przez organ niekolegialny następuje w drodze oświadczenia zainteresowanego.

  5. Decyzję o delegowaniu do odbycia podróży służbowej poza granicami kraju podejmuje każdorazowo Krajowa Rada Doradców Podatkowych odrębną uchwałą.

§ 5

 1. Zwrot poniesionych wydatków następuje na podstawie rozliczenia dokonanego na formularzu druku polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), do którego należy dołączyć dokumenty określone w § 4 pkt.2.
 2. Weryfikacji, o której mowa w § 4 pkt. 3 i 4 dokonuje Skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoba przez niego w tym celu upoważniona.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do rozliczenia wydatków poniesionych po dniu ukonstytuowania się organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, o których mowa w § 1.

Kalendarium

czerwiec 2018
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x