x x
x x

Uchwała numer 1281/2007

w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy

Uchwała nr 1281/2007
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.) w związku z art. 253 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Prawo pomocy przewidziane w dziale V rozdziale 3 oddziale 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmuje między innymi ustanowienie doradcy podatkowego i upoważnia stronę postępowania do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu doradcy podatkowemu.

§ 2.

Wykonywanie prawa pomocy przez doradcę podatkowego wyznaczonego w trybie art. 253 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi jego obowiązek zawodowy i korporacyjny.

§ 3.

Wyznaczony doradca podatkowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności doradców podatkowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

§ 4.

 1. Wnioski o przyznanie prawa pomocy rozpoznaje właściwy wojewódzki sąd administracyjny.
 2. Właściwy wojewódzki sąd administracyjny po rozpoznaniu wniosku i przyznaniu prawa pomocy zwraca się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wyznaczenie, w trybie art. 253 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, doradcy podatkowego.

§ 5.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do wykonywania uprawnień określonych w niniejszej uchwale. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych może upoważnić do wykonywania tych uprawnień innego członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

§ 6.

Szczegółową instrukcję w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy określa załącznik do uchwały.

§ 7.

Traci moc uchwała nr 1538/2003 Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 1281/2007 r.
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 13 grudnia 2007 r.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA W SPRAWIE TRYBU WYZNACZANIA DORADCÓW PODATKOWYCH
DO PROWADZENIA SPRAW W RAMACH PRAWA POMOCY

§ 1.

1. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych po otrzymaniu wniosku wojewódzkiego sądu administracyjnego o wyznaczenie doradcy podatkowego w ramach prawa pomocy, niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych właściwego miejscowo ze względu na siedzibę sądu o wskazanie doradcy podatkowego.

2. W powiadomieniu o wskazanie doradcy podatkowego należy w szczególności:

1)zamieścić datę i sygnaturę postanowienia sądu w sprawie przyznania prawa pomocy;
2)wskazać przedmiotu sprawy w ramach którego jest przyznane prawo pomocy;
3)adres sądu;
4)zamieścić imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, a także wszelkie inne znane dane teleadresowe osoby dla której
jest przyznane prawo pomocy.

 1. W celu przyspieszenia trybu wskazywania doradcy podatkowego w ramach prawa pomocy powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, należy wysłać z siedziby Krajowej Rady Doradców Podatkowych równocześnie za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej oraz za pomocą komunikacji elektronicznej na adres Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

§ 2.

 1. Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych po otrzymaniu od Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych powiadomienia dotyczącego wskazania doradcy podatkowego niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych dokonuje wskazania doradcy podatkowego według daty wpływu zgłoszenia z listy doradców podatkowych, o której mowa w § 7, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
 2. Przed wskazaniem doradcy podatkowego należy ustalić telefonicznie, czy u wskazywanego z listy doradcy podatkowego nie występują okoliczności, o których mowa w ust. 3. W przypadku wystąpienia takich okoliczności lub utrudnień spowodowanych brakiem dyspozycyjności do świadczenia prawa pomocy, bieg terminu kolejności z listy tego doradcy podatkowego rozpoczyna się od początku.
 3. Ważnymi przyczynami uzasadniającymi zwolnienie od obowiązku reprezentowania strony w ramach prawa pomocy mogą być w szczególności:

1)okoliczności uzasadniające wyłączenie się ze sprawy,
2)uzasadnione podejrzenie, że zachodzi kolizja interesów strony z interesami osoby, której sprawę prowadzi
doradca podatkowy na skutek wcześniejszych zobowiązań,
3)choroba lub wypadek losowy uniemożliwiający prowadzenie sprawy.

§ 3.

 1. Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z chwilą wskazania doradcy podatkowego z listy, o której mowa w § 7, w powiadomieniu dotyczącym wskazania doradcy podatkowego kierowanym do przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych w szczególności zamieszcza:

1)imię i nazwisko, numer wpisu doradcy podatkowego oraz adres do korespondencji,
2)wszelkie inne niezbędne dane teleadresowe wyznaczonego doradcy podatkowego.

 1. Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy przesyłaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przepis § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4.

W przypadku bezpośredniego wystąpienia wojewódzkiego sądu administracyjnego do Przewodniczącego Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę sądu, o wskazanie doradcy podatkowego Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych wskazuje doradcę podatkowego stosując odpowiednio przepisy § 2 i 3.

§ 5.

 1. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po otrzymaniu informacji o wskazaniu doradcy podatkowego do wykonywania czynności prawa pomocy o ile nie ma innych formalno prawnych przeciwwskazań wyznacza tego doradcę podatkowego do wykonywania czynności prawa pomocy.
 2. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych po wyznaczeniu, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie zawiadamia na piśmie właściwy sąd i przekazuje do wiadomości to zawiadomienie również wyznaczonemu doradcy podatkowemu oraz stronie postępowania.

§ 6.

 1. Prowadzenie sprawy przez doradcę podatkowego wyznaczonego w ramach prawa pomocy stanowi jego obowiązek zawodowy i korporacyjny.
 2. Doradca podatkowy może z ważnych przyczyn, o których mowa w § 2 ust. 3 wnosić do Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych o zwolnienie go od obowiązku reprezentowania strony. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych zwalniając doradcę podatkowego od tego obowiązku wyznacza jednocześnie innego doradcę podatkowego w trybie określonym niniejszą uchwałą.
 3. Doradca podatkowy wnoszący o zwolnienie go z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest do podjęcia czynności procesowych niecierpiących zwłoki oraz w razie zwolnienia do przekazania innemu wyznaczonemu doradcy podatkowemu wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprawy a także informacji o wyznaczonych terminach czynności procesowych.

§ 7.

 1. Dotychczasową listę doradców podatkowych, którzy wyrazili gotowość do występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy tworzoną przez Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych i przesyłaną do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych należy aktualizować poprzez wysyłanie przez Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych zapytań do wszystkich doradców podatkowych z danego województwa, którzy nie zawiesili wykonywania zawodu zapytanie o gotowość występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy.
 2. Zapytanie, o którym mowa w ust. 1, nie wysyła się do doradców podatkowych, którzy znajdują się już na liście doradców podatkowych, którzy wyrazili gotowość do występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy.
 3. Uwzględnienie rezygnacji dotychczasowych doradców podatkowych znajdujących się na liście, o której mowa w ust. 1, następuje z dniem aktualizacji listy.
 4. Poszczególne Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaktualizowaną listę, o której mowa w ust. 1, przesyłają w terminie do końca każdego półrocza na adres siedziby Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 5. Wzór aktualizacji listy doradców podatkowych, którzy wyrazili gotowość do występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy określa załącznik do instrukcji.

§ 8.

 1. Dotychczasowych doradców podatkowych wpisanych na listę, o której mowa w § 7, Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych wskazywać będą według kolejności alfabetycznej.
 2. Doradcy podatkowi wpisani na listę, o której mowa w § 7, po wejściu w życie niniejszej uchwały będą wskazywani według daty wpływu zgłoszenia gotowości do występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy.

Załącznik do instrukcji
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 13 grudnia 2007 r.

WZÓR

AKTUALIZACJA LISTY DORADCÓW PODATKOWYCH, KTÓRZY WYRAZILI GOTOWOŚĆ DO WYSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI W RAMACH PRAWA POMOCY


............... Zarząd Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
(województwo)

lp. imię i nazwisko doradcy podatkowego nr wpisu doradcy podatkowego data wpływu zgłoszenia

Kalendarium

maj 2019
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x