x x
x x

Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych

Skład komisji
x
Ewa Maria Jakubczyk
02745
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
region: Pomorski
x
Piotr Jan Brozowski
03637
region: Kujawsko-Pomorski
x
Walerian Goryniak
00890
region: Wielkopolski
x
Jolanta Nikolaj
01931
region: Śląski
x
Piotr Przybyła
06697
region: Podkarpacki
x
Ewa Stolarczyk
11051
region: Warmińsko-Mazurski
x
Radomir Maria Szaraniec
11138
region: Małopolski
Informacje o komisji
Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP wykonuje zadania wynikające z § 31 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a także z innych aktów prawa wewnętrznego.

Zadania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP :

1. Przygotowywanie projektów wykładni zasad etyki zawodowej na potrzeby organów Izby,
2. Propagowanie zasad etyki zawodowej we współpracy z Regionalny Oddziałami Izby,
3. Organizowanie wymiany doświadczeń z innymi korporacjami wolnych zawodów w zakresie praktycznych aspektów zastosowania zasad etyki zawodowej,
4. Przygotowywanie uchwał Rady w zakresie wpisów i skreśleń na listę oraz przekształceń wpisów doradców podatkowych,
5. Opiniowanie projektów oraz przygotowywanie uchwał Rady w zakresie uznawania nabytych w państwach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
6. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących kryteriów, jakim powinni odpowiadać członkowie Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego,
7. Opiniowanie kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego,
8. Sprawy dotyczące prowadzenia listy doradców podatkowych,
9. Kontrola ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych,
10. Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego,
11. Kontynuowanie działań w zakresie organizacji wymiany informacji związanych z wykonywaniem i ochroną zawodu doradcy podatkowego,
12. Wspieranie pracy regionalnych oddziałów w zakresie udzielania pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego.

Pracownicy Biura KIDP współpracujący z Komisją Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP:

Sylwia Kiełbus - e-mail sylwia.kielbus@kidp.pl, tel. 22 578 50 22


Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x