x x
x x

Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych

Skład komisji
x
Andrzej Franciszek Świderek
04011
PRZEWODNICZĄCY
region: Podkarpacki
x
Mirosław Bochniak
10112
region: Lubelski
x
Andrzej Buczkowski
06069
region: Wielkopolski
x
Wiesław Dąbrowski
01051
region: Podlaski
x
Walerian Goryniak
00890
region: Wielkopolski
x
Andrzej Mirosław Janikowski
06734
region: Małopolski
x
Elżbieta Konopka
02559
region: Opolski
x
Tadeusz Krawiec
04493
region: Łódzki
x
Wiesława Krawiec
04492
region: Łódzki
x
Magdalena Zasiewska
06755
region: Mazowiecki
Informacje o komisji
Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP wykonuje zadania wynikające z § 28d Regulaminu działania Krajowej rady Doradców Podatkowych i Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a także z innych aktów prawa wewnętrznego.

Zadania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP :

1. Przygotowywanie projektów wykładni zasad etyki zawodowej na potrzeby organów Izby,
2. Propagowanie zasad etyki zawodowej we współpracy z Regionalny Oddziałami Izby,
3. Organizowanie wymiany doświadczeń z innymi korporacjami wolnych zawodów w zakresie praktycznych aspektów zastosowania zasad etyki zawodowej,
4. Przygotowywanie uchwał Rady w zakresie wpisów i skreśleń na listę oraz przekształceń wpisów doradców podatkowych,
5. Opiniowanie projektów oraz przygotowywanie uchwał Rady w zakresie uznawania nabytych w państwach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
6. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących kryteriów, jakim powinni odpowiadać członkowie Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego,
7. Opiniowanie kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego,
8. Sprawy dotyczące prowadzenia listy doradców podatkowych,
9. Kontrola ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych,
10. Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego,
11. Kontynuowanie działań w zakresie organizacji wymiany informacji związanych z wykonywaniem i ochroną zawodu doradcy podatkowego,
12. Wspieranie pracy regionalnych oddziałów w zakresie udzielania pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego.


Pracownicy Biura KIDP współpracujący z Komisją Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP:

Dominika Sułecka - e-mail dominika.sulecka@kidp.pl, tel. 22 578 50 21


Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x