x x
x x

Komisja Prawna, Współpracy z Organami Państwa

Skład rady
x
Mirosław Bochniak
10112
PRZEWODNICZĄCY
region: Lubelski
x
Lech Feder
01913
region: Pomorski
x
Ewa Grzejszczyk
09778
region: Mazowiecki
x
Tadeusz Krawiec
04493
region: Łódzki
x
Dariusz Michał Malinowski
00076
region: Świętokrzyski
x
Andrzej Marczak
02222
region: Mazowiecki
x
Anna Misiak
11028
region: Mazowiecki
x
dr Roman Namysłowski
09863
region: Mazowiecki
x
Roman Pitucha
02597
region: Lubelski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP:

1. Sporządzanie opinii projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego.
2. Wskazywanie wadliwych przepisów prawa a także wadliwości w ich stosowaniu.
3. Udział przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych w uzgodnieniach międzyresortowych, w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów o doradztwie podatkowym, w tym udział w pracach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu.
4. Przygotowywanie propozycji zmian przepisów o doradztwie podatkowym.
5. Rozpowszechnianie w środowisku doradców podatkowych informacji dotyczących realizacji zadań określonych w pkt 1) i 2).
6. Wykorzystanie środków komunikacji społecznej ukierunkowane na zaakcentowanie udziału KIDP w pracach związanych z opiniowaniem prawa podatkowego i jego zmian, w trosce o dobro podatników w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
7. Dążenie do wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków Izby, na zasadach ich społecznego i dobrowolnego udziału, w celu zapewnienia wykonywania obowiązku opiniowania aktów prawnych.
8. Weryfikacja uchwał Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, Statutem KIDP oraz innymi uchwałami Zjazdu.

Plan działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP na 2016 r.:

Cele:
1. Uzyskanie merytorycznego wpływu na kształt prawa podatkowego w Polsce, w trosce o dobro podatników, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. Kreowanie wizerunku doradcy podatkowego jako profesjonalisty w dziedzinie prawa podatkowego.
3. Ochrona słusznych interesów samorządu doradców podatkowych w toku prac legislacyjnych.

Działania:
1. Nadzorowanie działalności Biura KRDP w zakresie monitorowanie procesu legislacyjnego w części dotyczącej projektów ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa podatkowego (w tym niepodatkowych aktów prawnych wywołujących skutki podatkowe) i przepisów o doradztwie podatkowym oraz udział w pracach legislacyjnych, z uwzględnieniem m.in.: planu prac Rządu, terminarzu prac Sejmu i Senatu oraz komisji (podkomisji) parlamentarnych.
2. Opiniowanie przekazanych KRDP aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego (projektów ustaw i aktów wykonawczych) oraz przepisów o doradztwie podatkowym, w szczególności realizacja własnych inicjatyw legislacyjnych w tym zakresie.
3. Realizacja własnych inicjatyw legislacyjnych, m.in.: poprzez stworzenie listy zagrożeń/barier podatkowych, przepisów niezgodnych z regulacjami UE, czy przepisów powodujących rozbieżności interpretacyjne oraz podjęcie działań celem doprowadzenia do pożądanych zmian w prawie.
4. Identyfikacja złych praktyk administracyjnych w obszarze wykładni i stosowania prawa podatkowego oraz podejmowanie działań zmierzających do ich eliminacji.
5. Rozpowszechnianie informacji na temat podejmowanych inicjatyw (m.in. opinii wydanych na temat propozycji legislacyjnych, stanowisk zajętych w pracach parlamentu) w środkach masowego przekazu.
6. Podjęcie działań mających na celu nawiązanie stałej współpracy z organami państwa – w tym zwłaszcza z, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, komisjami parlamentarnymi oraz władzą sądowniczą.
7. Kontynuacja rozpoczętej współpracy z Ministerstwem Finansów.
8. Wykonywanie zawodu – nadzorowanie działalności Biura KRDP w zakresie monitoringu legislacyjnego zmian w przepisach regulujących zasady wykonywania zawodu przez doradców podatkowych, sporządzanie projektów wystąpień KRDP w tym zakresie.
9. Kontrola uchwał podejmowanych przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP w trybie § 47b Statutu KIDP.
10. Nadzorowanie działalności Biura KIDP w zakresie tworzenia projektów prawa wewnątrzkorporacyjnego.
11. Udoskonalanie i rozpowszechnianie mechanizmów mających na celu włączenie doradców podatkowych w proces opiniowania propozycji legislacyjnych m.in. poprzez stronę www KIDP, forum wymiany opinii dot. bieżących zmian w prawie podatkowym, czy możliwość prezentowania stanowiska co do kierunków proponowanych przez organy państwa zmian w prawie podatkowym.
12. Nawiązanie współpracy ze środowiskami akademickimi.

Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Prawną i Współpracy z Organami Państwa KRDP:
Karolina Nykiel - tel. (22) 578 50 22, fax (22) 578 50 09, e-mail: karolina.nykiel@kidp.pl

Inne informacje

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x