x x
x x

Aktualność: Procedura ofertowa w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego KIDP

Procedura ofertowa w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego, a ponadto na podstawie działania Regulaminu Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru Rzecznika Prasowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma charakter otwarty i będzie prowadzone  z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Zakres obowiązków Rzecznika Prasowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
• reprezentowanie KIDP w kontaktach z mediami (media relations)
• inicjowanie działań i realizacja czynności związanych z kształtowaniem pozytywnego wizerunku doradcy podatkowego
• przygotowywanie i realizacja strategii komunikacyjnych
• tworzenie komunikatów prasowych i materiałów dla mediów
• prowadzenie monitoringu mediów pod kątem publikacji nt. działalności KIDP i doradców podatkowych
• opracowywanie i realizacja jednolitej polityki informacyjnej i medialnej KIDP
• udział w pracach poszczególnych jednostek organizacyjnych KIDP w zakresie podejmowanych przez nie inicjatyw o charakterze medialnym i informacyjnym
• organizowanie konferencji prasowych i wystąpień medialnych członków KIDP
• obsługa mediów społecznościowych
• prowadzenie dokumentacji fotograficznej z uroczystości, konferencji i innych spotkań o charakterze medialnym, organizowanych przez KIDP
• prowadzenie publikatorów KIDP (kwartalnika, e-biuletynu)

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie z zakresu komunikacji zewnętrznej (relacje z mediami, PR, media społecznościowe) - minimum 5 lat
• bardzo dobra znajomość środowiska dziennikarskiego, zwłaszcza związanego z zagadnieniami podatkowo-prawno-gospodarczymi
• znajomość zagadnień związanych z prawem podatkowym
• bardzo dobry warsztat pisarski
• umiejętność pracy zespołowej
• samodzielność, sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania dodatkowe:
• otwartość, doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, wysoka kultura osobista
• elastyczność pod względem godzin pracy
• znajomość struktur organizacyjnych KIDP
• doświadczenie we współpracy z samorządem zawodów zaufania publicznego

Oferta powinna:
- Być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej;
- Przedstawiać doświadczenie oferenta;
- Zawierać dokumenty i materiały potwierdzające powyższe wymagania;
- Zawierać propozycję formy współpracy i  wynagrodzenia;
- Zostać złożona wraz z terminem jej ważności.
Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Forma składania ofert:
elektroniczna – ofertę należy przesyłać ofertę na adres postepowanie.ofertowe@kidp.pl
tradycyjna (na kopercie powinna być umieszczona informacja „Postępowanie ofertowe ws. wyboru Rzecznika Prasowego KIDP”)

Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2019. – decyduje data wpływu do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych). Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Dodatkowe warunki przygotowania oferty

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;
3. Złożone oferty podlegać będą wstępnej prekwalifikacji;
4. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania oferenta do przedstawienia dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
5. Zamawiający zastrzega  możliwość zapraszania oferentów do udziału w przedmiotowym postępowaniu;

Dodatkowe informacje o prowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania, tj. zbierania ofert, Zamawiający skieruje do wybranych oferentów zaproszenie do prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia szczegółów oferty;
2. Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania (negocjacje w zakresie ustalenia szczegółów oferty) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty nie jest tożsamy z zawarciem umowy;
3. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z innym z oferentów lub zakończyć prowadzone postępowanie bez zawarcia umowy;
4. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;
5. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;
6. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Krajowej Izby Doradców Podatkowych żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Mincberger, nr tel. (022) 578 50 00 e-mail: ewa.mincberger@kidp.pl.

DATA PUBLIKACJI: 2019-03-24 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x