x x
x x

Aktualność: Procedura ofertowa w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w KIDP funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz na stałe współpracować z KIDP w zakresie ochrony danych osobowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz na stałe współpracować z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w zakresie ochrony danych osobowych.

Procedura ofertowa w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego, a ponadto na podstawie działania Regulaminu Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Procedura ofertowa w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji ma charakter otwarty i będzie prowadzona z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Oferent powinien spełniać następujące kryteria:


- posiadać minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w obsłudze podmiotów w zakresie pełnienia funkcji ABI, przeprowadzania szkoleń, prowadzenia audytów oraz przygotowywania dokumentacji ochrony danych osobowych;
- posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej oraz kontraktowej) w wysokości co najmniej 1.000.000 zł;
- dodatkowym atutem będzie posiadanie oddziałów w miastach wojewódzkich

Krajowa Izba Doradców Podatkowych oczekuje świadczenia następujących usług:

- przejęcie od Krajowej Izby Doradców Podatkowych pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a od 25 maja 2018 r. inspektora ochrony danych (DPO),
- przygotowanie (dostosowanie do RODO) dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
- przeprowadzenie audytów w 17 lokalizacjach Izby,
- prowadzenie cyklicznych (min. 1 w roku) szkoleń dla pracowników Izby z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, szkolenia nie e-learningowe
- przeprowadzanie doraźnych szkoleń dla pracowników Izby z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym nowych pracowników Izby (dopuszczalne szkolenia e-learningowe),
- bieżącej obsługi Organów Izby w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji (m.in. weryfikacja umów oraz aktów prawa wewnątrzkorporacyjnego pod kątem ich zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, udzielanie informacji dotyczących ochrony danych osobowych),
- przygotowywanie klauzul, regulaminów i innych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Izby,
- reprezentowanie/zastępstwo Izby w kontaktach z organami odpowiedzialnymi za kontrolę przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Procedura ofertowa w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji” i przekazana do siedziby Zamawiającego;
- złożona wraz z terminem jej ważności

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2017r. decyduje data wpływu do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.


Dodatkowe warunki przygotowania oferty

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;
4. Złożone oferty podlegać będą wstępnej prekwalifikacji;
5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania oferenta do przedstawienia dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
6. Zamawiający zastrzega  możliwość zapraszania oferentów do udziału w przedmiotowym postępowaniu;

Dodatkowe informacje oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania tj. zbierania ofert Zamawiający skieruje do wybranych oferentów zaproszenie do prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia szczegółów oferty;
2. Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania (negocjacje w zakresie ustalenia szczegółów oferty) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty nie jest tożsamy
z zawarciem umowy;
3. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z innym z oferentów lub zakończyć prowadzone postępowanie bez zawarcia umowy;
4. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;
5. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;
6. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

W razie pytań dotyczących postępowania ofertowego  prosimy o kontakt z Panią Ewą Mincberger, nr tel. (022) 578 50 00 e-mail: ewa.mincberger@kidp.pl.

DATA PUBLIKACJI: 2017-10-23 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x