x x
x x

Aktualność: Stanowisko Rady Naukowej przy KIDP dotyczące obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej w zakresie raportowania schematów podatkowych (z ang. tzw. Mandatory Disclosure Rules MDR) Rada Naukowa przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych wyraża stanowczą dezaprobatę co do sposobu procedowania tak ważnych dla całego systemu podatkowego i obrotu gospodarczego przepisów, które ingerują w materię tajemnicy zawodowej doradców podatkowych. Bardzo niepokojące jest tak szybkie przyjęcie projektu przez Parlament mimo wielokrotnego zgłaszania istotnych uwag podczas dyskusji w komisjach przez: parlamentarzystów, stronę społeczną oraz pracowników biur legislacyjnych obu izb.

W ocenie Rady Naukowej projektowane zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, uchwalone przez Senat w dniu 26 października 2018 r., polegające na wprowadzeniu obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych mogą naruszać niżej wskazane zasady konstytucyjne:

1) zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzoną z niej zasadę prawidłowej legislacji z uwagi na bardzo szybkie tempo procedowania i wysoki stopień niejednoznaczności przepisów;
2) zasadę proporcjonalności i wolności prowadzenia działalności gospodarczej z powodu nadmiernego wyjścia poza wymagany, minimalny zakres transpozycji wynikający z dyrektywy i wprowadzenia obowiązku przekazywania niemal każdego „schematu podatkowego” związanego z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego;
3) zasadę respektowania tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego, w szczególności tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, poprzez wprowadzenie otwartego katalogu osób zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych oraz wymaganie przekazywania informacji przez promotorów, które mogą umożliwić identyfikację podmiotów korzystających;
4) zasadę dialogu i współpracy partnerów społecznych z uwagi na bardzo krótki termin konsultacji publicznych i wyjątkowo przyspieszony tryb procesu legislacyjnego.

W związku z powyższymi wątpliwościami, mając na uwadze wagę i daleko idące skutki wprowadzanej regulacji, Rada Naukowa przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych apeluje o takie ukształtowanie przepisów, które zagwarantują zachowanie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i poprawią jakość omawianej legislacji.

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-08 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x